Privacy Policy

Polityka Prywatności

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca
2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r. Nr 144 poz.
1204 z zm.) Fundacja “Szczyt Kultury” 40-313 Katowice ul. Pod Młynem 20 wprowadza
niniejszy Regulamin określający w szczególności politykę prywatności,
warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga
elektroniczną, warunki przesyłania informacji handlowej oraz tryb
postępowania reklamacyjnego.

Postanowienia ogólne

 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

 1. Ustawa – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204),
 2. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze
  sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający
  przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych
  poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju
  sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie
  usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą
  systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez
  jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za
  pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
 4. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania
  techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi
  narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na
  odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami
  teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
 5. Usługodawca –Fundacja “Szczyt Kultury” 40-313 Katowice ul. Pod Młynem 20
 6. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług
  Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą
  fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą
  osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego
  regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie
  określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
 7. Specyfikacja techniczna – zbiór informacji o systemie
  teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych
  niezbędnych do współpracy z tym systemem.
 8. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy
  uruchamianiu usługi, przy użyciu strony WWW lub złożenie zamówienia
  drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją
  warunków regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Fundacja “Szczyt Kultury” 40-313 Katowice ul. Pod Młynem 20
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach
  określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego
  Regulaminu.
 3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:

 •  w celu realizacji przepisów prawa,
 •  w celu realizacji umowy,
 •  na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Usługodawcy.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w
  przypadku, o którym mowa w ustępie 3 punkt 1), jest ustawowe
  upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania
  zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ustępie 3
  punkt 2) umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w
  przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie
  usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo
  odbiorców danych oraz zgoda Usługobiorcy wyrażona w Rozdziale 5
  niniejszego regulaminu.
 2. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:
  1) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych może dotyczyć:
  – Adresów e-mail,Adresów zamieszkania,
  – Imion i Nazwisk,
  – Telefonów komórkowych,
  – Telefonów stacjonarnych,
  – Numerów NIP
  – Loginów,
 4. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i
  organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych
  udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające
  dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem
  przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub
  zniszczeniu.
 5. Usługobiorcom przysługuje prawo:
  1) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania
  uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze
  komunikacji elektronicznej z administratorem danych lub poprzez edycję
  danych konta,
  2) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych
  osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne,
  nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  3) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach
  przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy
  staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. W celu realizacji punktów 2) i 3) ust 8 należy skontaktować się z Administratorem danych, czyliFundacja “Szczyt Kultury” 40-313 Katowice ul. Pod Młynem 20
 7. Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorcę z usług
  świadczonych przez Usługodawcę, na skutek wypowiedzenia, odmowy
  akceptacji zmian regulaminu, dane osobowe Usługobiorcy mogą być
  przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:
  1) dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu,
  2) stwierdzenia, czy korzystanie przez użytkownika z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa,
  3) dostarczania użytkownikowi materiałów marketingowych stanowiących reklamę lub promocję działalności Usługodawcy.


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Usługobiorca wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundacja “Szczyt Kultury” 40-313 Katowice ul. Pod Młynem 20, wskazanych w Rozdziale 4 pkt 6 Regulaminu, na potrzeby działań Usługodawcy określonych w Rozdziale 4 pkt 3.
 2. Dane osobowe innych osób wprowadzone do systemu
  teleinformatycznego Usługodawcy przez Usługobiorcę są uważane za
  fikcyjne i wprowadzone jedynie w celu testowania właściwej usługi, która
  odbywa się na podstawie odrębnej pisemnej umowy powierzenia
  przetwarzania danych osobowych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na zasadach wskazanych w Rozdziale 4 Regulaminu.
 4. Wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 1. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia
  świadczenia usług najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia
  umowy lub 7 dni roboczych od momentu zarejestrowania na stronach WWW
  Usługodawcy.
 2. Informację promocyjną lub handlową uważa się za
  zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej
  informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Usługodawcy, w
  szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres
  elektroniczny.
 3. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z
  otrzymywania ofert bądź zmodyfikować swoje ustawienia za pośrednictwem
  strony WWW lub poprzez bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną lub
  telefonicznie.
 4. Rezygnacja, o której mowa w pkt. 3 jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się
  przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.),
  Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144
  poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego
  Regulaminu jest Sąd powszechny określony wg. zasad ogólnych Kodeksu
  cywilnego o właściwości miejscowej.