Statut Fundacji “Szczyt Kultury”

S T A T U T

FUNDACJI „SZCZYT KULTURY”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „Szczyt Kultury”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Urszulę Miś oraz Michała Saternus zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 24 października 2016r., nr rep. A 4358/2016, sporządzonym przez notariusza Tomasza Zawadzkiego, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Siedziba Fundacji i jej organów znajduje się w Katowicach.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
 4. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 6. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

 1. Fundacja może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.
 2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym przy realizacji jej celów.

§ 5

 1. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 2. Fundacja może:

1) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, 

2) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.

§ 6

Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwy jest minister właściwy do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz minister właściwy do spraw Sportu i Turystyki.

ROZDZIAŁ II

CELE FUNDACJI

§ 7

Do celów działania Fundacji należą:

 1. popularyzacja kultury, a w szczególności muzyki i tańca,
 2. inicjowanie, organizowanie i wspieranie działalności naukowej, oświatowej, technicznej, edukacyjnej i kulturalnej,
 3. popularyzacja różnych kultur muzycznych i tanecznych (południowoamerykańskich, europejskich, afrykańskich, karaibskich, dominikańskich i innych),
 4. inicjowanie, organizowanie i wspieranie działalności w zakresie kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji, a w szczególności w zakresie muzyki i tańca,
 5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu , a w szczególności tańca wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów,
 6. animacja kultury,
 7. nauka tańca i muzyki oraz organizacja wypoczynku dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów
 8. propagowanie zdrowego, nowatorskiego i aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów,
 9. przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym,
 10. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 11. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 12. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 13. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 14. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność: oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i społecznej,
 15. promocja województwa śląskiego.

§ 8

 1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 1. szerzenie kultury wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych seniorów oraz osób niepełnosprawnych,
 2. organizację kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji, wystaw i innych form kształcenia o profilu artystycznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym i prozdrowotnym,
 3. organizację i prowadzenie wydarzeń kulturalnych w formie imprez okolicznościowych, koncertów, pokazów, spektakli, widowisk dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów,
 4. organizację wyjazdów integracyjnych, wycieczek kulturoznawczych obozów i plenerów dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów,
 5. organizację festiwali,
 6. tworzenie miejsc propagujących kulturę, a w szczególności muzykę i taniec,
 7. opracowywanie planów i kierunków szkolenia oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności potrzebnych do realizacji celów statutowych dla instruktorów, działaczy społecznych i pracowników,
 8. organizację kampanii informacyjnych, promocyjnych oraz społecznych w obszarach objętych celami statutowymi Fundacji,
 9. wydawanie muzyki, filmów, broszur, książek oraz innych publikacji w formie pisemnej i audio-video oraz ich publikację,
 10. tworzenie i przystępowanie do partnerstw zrzeszających organizacje pozarządowe i inne instytucje publiczne i prywatne podejmujące działania w obszarze zbieżnym z działalnością Fundacji,
 11. współdziałanie z mediami, władzami państwowymi i lokalnymi, organizacjami społecznymi, instytucjami edukacyjnymi oraz przedsiębiorcami dążącymi do realizacji celów statutowych Fundacji,
 12. działania mające na celu rozwój społeczności i wspólnot lokalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego,
 13. współpracę z organami administracji samorządowej i państwowej, organami prawnymi i fizycznymi, w tym podejmowanie starań o pozyskanie pomocy rzeczowej i finansowej na realizowane działania, w tym pozyskiwanie dofinansowań i dotacji na realizację celów statutowych Fundacji,
 14. pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych, i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej,
 15. propagowanie rozwoju edukacji językowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; organizowanie pokazowych lekcji języków obcych, wspieranych warsztatami o innych krajach;
 16. organizację dni otwartych;
 17. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów Fundacji;
 18. fundowanie stypendiów na naukę języka obcego dzieciom z rodzin najbiedniejszych i domów dziecka;
 19. organizowanie klubów dla seniorów, obejmujących inne aktywności niezbędne dla utrzymania kondycji fizycznej i intelektualnej osób w wieku emerytalnym, jak: konwersatoria z języków obcych,
 20. obcojęzyczne kluby dialogu tematycznego,
 21. podejmowanie innych działań dla realizacji celów i zadań statutowych.
 22. Fundacja w ramach swojej działalności statutowej prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną.

§ 9

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III

ORGANY FUNDACJI

§ 10

 1. Organami Fundacji są:
 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji,
 3. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji  i Zarządu.  

§ 11

Uchylony

§ 12

Uchylony

§ 13

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym, nadzorującym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków powoływanych na pięcioletnią kadencję. Członków Rady Fundacji i ich liczbę powołuje i ustala Patron Fundacji, a także, w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie, Rada Fundacji. Patronem Fundacji jest Pan  Krzysztof Krasnodębski (zam. w Mikołowie, posiadający numer PESEL 59022212731). Patron Fundacji jest uprawniony do powołania siebie na stanowisko członka Rady Fundacji (również na stanowisko jej przewodniczącego). W przypadku śmierci Patrona Fundacji lub długotrwałej niemożności podjęcia przez niego decyzji co do składu osobowego oraz ilości Rady Fundacji (np. z powodu zaginięcia, długotrwałej choroby, lub długotrwałej nieobecności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej), Rada Fundacji będzie ustalała liczbę oraz powoływała jej członków. Rada Fundacji może na kolejną kadencję powołać również osoby ze swojego grona.

§ 14

 1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:
 1. upływu kadencji,
 2. śmierci jej członka;
 3. złożenia przez niego rezygnacji;
 4. odwołania przez Patrona
 5. odwołania przez Radę Fundacji. 
 6. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 powyżej następuje w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Patron Fundacji nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.

§ 15

 1. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:
 1. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 3. wyrażanie opinii we wszelkich uznanych przez Radę za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu;
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie absolutorium jego członkom,
 5. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 6. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

2. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

2) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 16

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Patrona Fundacji, zgłoszony na piśmie.
 3. Uchwały  Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności – głos wiceprzewodniczącego.
 4. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego  o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.
 5. Rada Fundacji może uchwalić regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 17

 1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 3 osób, składa się z Prezesa, Wiceprezesa oraz Członków Zarządu i jest powoływany przez Radę Fundacji na czas nieokreślony.
 2. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka Zarządu. Rada Fundacji może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.
 3. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

§ 18

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwały konieczna jest obecność Prezesa lub Wiceprezesa.
 4. W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego, oświadczenie woli w imieniu Fundacji może złożyć każdy członek Zarządu osobno.
 5. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.
 6. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości 10.000 zł nie stanowi czynności przekraczających zwykły zarząd.
 7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
 8. Zarząd Fundacji odbywa posiedzenia w zależności od potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 9. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji albo innego członka Zarządu.
 10. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telexu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
 11. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.

§ 19

 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.
 2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub pobierać wynagrodzenia na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.
 3. Umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawne z członkami zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.

§ 20

 1. Warunki pracy i płacy pozostałych pracowników Fundacji i osób współpracujących z nią na podstawie umów cywilnoprawnych określa Zarząd.
 2. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji bądź umowy cywilnoprawne z osobami współpracującymi z nią podpisuje Prezes Zarządu bądź Wiceprezes Zarządu.
 3. Wynagrodzenie pracowników Fundacji i osób współpracujących z nią na podstawie umów cywilnoprawnych jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

ROZDZIAŁ IV

Majątek i fundusze Fundacji

§ 21

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.000,00 PLN przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji. W przypadku podjęcia przez Fundację działalności gospodarczej na tę działalność z funduszu założycielskiego przeznacza się kwotę 1.000,00 PLN. 

§ 22

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 23

 1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:
 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. subwencji, dotacji i grantów osób prawnych i fizycznych,
 3. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek,
 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
 5. dochodów z działalności gospodarczej, jeżeli Fundacja podejmie taką działalność,
 6. odpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego.

§ 24

 1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ V

Działalność Fundacji

§ 25

Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

§ 26

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą.
 1. Wszelkie dochody pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji.
 2. Dochody z działalności Fundacji będą przeznaczone na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. Decyzje o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd, który określa również zakres i zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
 4. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenia, koncesje lub upoważnienia, jeśli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 27

 1. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.
 2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

§ 28

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
 3. Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu, chyba że Rada Fundacji postanowi inaczej.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 29

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.